Przetarg

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24,

(tel. 94 35 260 31) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na najem:

– lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Czarnieckiego 9D/I o pow. użytkowej 187,66 m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczo- handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki eksploatacyjnej za 1 m2 wynosi 8,37 zł netto, wadium wynosi 9.036,06 zł,

– lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Wąska 18/IV o pow. Użytkowej 15,29 m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczo – handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki eksploatacyjnej za 1 m2 wynosi 12,75 zł netto, wadium wynosi 980,28 zł.

Czynsz najmu będzie obejmował stawkę eksploatacyjną oraz pozostałe opłaty zgodnie z zawartymi przez spółdzielnię umowami o dostawę mediów.

Proponowany okres najmu lokali: od dnia 04.05.2021 r. na czas nieokreślony.

Oferta powinna zawierać: zadeklarowaną stawkę eksploatacyjną, określenie rodzaju planowanej działalności, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w płatnościach.

Pisemne oferty należy składać do dnia 29.04.2021 roku do godz. 14ºº w siedzibie Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 24 lub

pocztą w kopercie z opisem „Oferta w nieograniczonym pisemnym przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. …………………….. Nie otwierać

przed 30.04.2021 roku godz. 9.00”. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data faktycznego wpływu oferty do siedziby Spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24.

Wadium należy wpłacić do dnia 29.04.2021 roku do godz. 14.00 w kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP nr 55 1020 2821 0000 1402 0001 4167

(za datę wpływu wadium na rachunek bankowy uznaje się dzień wpływu środków na rachunek spółdzielni).

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2021 roku o godz. 9ºº w sali konferencyjnej przy ul. Koszalińskiej 24.

Przetarg wygrywa oferent z najwyższą zadeklarowaną stawką eksploatacyjną.

Oferent, który wygra przetarg traci wadium, jeżeli odmówi podpisania umowy lub uchyla się od jej zawarcia.

Oferentowi, który nie wygra przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dopuszczalne jest reprezentowanie oferenta przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z odpisem KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegółowe zasady przetargu określa „Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu” oraz zasady przetargu dostępne na stronie internetowej www.ksmkolobrzeg.pl, tablicy ogłoszeń oraz w Dziale Technicznym spółdzielni przy ul. Bogusława X 16, pokój 113.

 

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych ,użytkowych i garaży w KSM

Zasady nieograniczonego przetargu pisemnego na najem lok użytkowego