Informacje archiwalne

 
 

 Kołobrzeg, 15.05.2023r.

OGŁOSZENIE

         W związku z ustalaniem użytkowników pomieszczeń piwnicznych Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy jeszcze nie oznaczyli swoich piwnic o napisanie na drzwiach użytkowanej piwnicy numeru klatki schodowej w której zamieszkują łamanego na numer swojego lokalu mieszkalnego np. : 1/1

         Na drzwiach zamykających korytarzyki piwniczne prosimy dodatkowo umieścić informację do jakich lokali mieszkalnych należą znajdujące się tam piwnice. Oznakowania piwnic prosimy dokonać w terminie do 31.05.2023r.

         Kontakt: 
  ul. Koszalińska 24 pok nr 5, tel. 94-35-260-31 w godz. 700 – 1500

 
 

 

 

 

OGŁOSZENIE !!!

 

W związku remontem instalacji w budynkach przy ul. Narutowicza 4-8, Mariacka 16-24, Katedralna 27-33, Brzozowa 11-13 może nastąpić przerwa w dostawie wody ciepłej i zimnej do dnia: 15 lipca 2022

od godz. 8.00 do godz. 14.00

Za występujące utrudnienia przepraszamy.

Kołobrzeg, dnia 25.01.2022r.

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 27.01.2022r. Dział Administracji zostanie przeniesiony z ul. Bogusława X 16 na ul. Koszalińską 24 ( II piętro, pokój 2 i 5).

Informujemy również, iż kierownicy Działu Technicznego przyjmują interesantów w godzinach: 

                                              800-1000   i   1300-1500.

INFORMACJA 

 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje że z dniem 01.07.2021 r. decyzją

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20.05.2021 r. Nr OWR.4210.35.2020.8069.IX.MK

zostały zatwierdzone nowe stawki dla dostawcy ciepła .

W załączniku decyzja prezesa URE .

plik załącznika

 

INFORMACJA 

 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje że z dniem 07.05.2021 r. decyzją

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20.04.2021 r. Nr OSZ.4210.5.13.2020.284.XVI.BK

zostały zatwierdzone nowe stawki dla dostawcy ciepła .

W załączniku decyzja prezesa URE .

                                 plik załącznika

 

Zarząd KSM informuje , że od 1 października 2020 r. od wpłat dokonywanych w PKO BP będzie pobierana prowizja bankowa .

Wpłaty czynszowe bez prowizji można dokonywać w kasie spółdzielni

 

OGŁOSZENIE

Zarząd KSM zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2020 i 2021 …. czytaj dalej

 

 

UWAGA

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PRZYPADKAMI DEWASTACJI KLATEK SCHODOWYCH

(POWYRYWANE LUB POPRZECINANE KABLE) W BUDYNKACH KSM PROSIMY O

ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH ORAZ NIE WPUSZCZANIE

OSÓB POSTRONNYCH DO BUDYNKU.

 

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE WSZELKIE

KONTROLE ORAZ ROBOTY REMONTOWE WYKONYWANE PRZEZ KSM BĘDĄ

POPRZEDZONE OGŁOSZENIEM.

 

 

 

Gmina Gościno

Uchwałą nr V/50/19 Rady Gminy Kołobrzeg zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Lokatorów posiadających rodziny wielodzietne prosimy o zgłaszanie się do biura KSM przy ul. Koszalińskiej 24 ( sekretariat lub dział czynszy ) w celu udokumentowania przysługującej ulgi w opłatach.

 

Miasto Kołobrzeg

Od 01 września 2020 roku Uchwałą nr XX/298/20 Rady Miasta Kołobrzeg zmieniono sposób naliczania opłat za wywóz nieczystości, jednocześnie wprowadzając ulgę w opłatach dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, oraz dla mieszkańców których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art.8 ust1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Lokatorów posiadających Kartę Dużej Rodziny prosimy o zgłaszanie się do biura KSM przy ul. Koszalińskiej 24 ( sekretariat lub dział czynszy ) do 15 sierpnia 2020 roku w celu udokumentowania przysługującej ulgi w opłatach.

Lokatorów korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej prosimy o zgłaszanie się po informacje do MOPS-u w Kołobrzegu.

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje , że Walne Zgromadzenie Spółdzielni zostanie zwołane w okresie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemicznego zgodnie a Art.90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje , że w związku z ogłoszeniem na terenie RP stanu  pandemii ( Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku ) odczyty wodomierzy zostają wstrzymane do czasu złagodzenia przepisów w sprawie obowiązującej w kraju pandemii.  O terminie odczytów zostaną Państwo poinformowani odrębnym ogłoszeniem.

 

 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odwołania Stowarzyszenia „Kupiecka 6/16 Nieruchomość 20” od warunków zabudowy – miejsca parkingowe przed budynkiem Kupiecka 6-16

Decyzja …plik w pdf

 

 

 

OGŁOSZENIE

W związku z licznymi skargami lokatorów, KSM przypomina o przestrzeganiu

„Regulaminu porządku domowego” , a w szczególności zabrania się wyrzucania rękawiczek,

maseczek, chusteczek higienicznych , niedopałków po papierosach na klatkach schodowych

z okien i balkonów budynków oraz do kanalizacji.

 

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu wprowadza dwuzmianowy system pracy załóg odbierających odpady komunalne. Podejmowane działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników zakładu i mieszkańców. Wprowadzone zmiany wpłyną na zmiany godzin odbierania odpadów.

Wobec powyższego, odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem w godzinach 6.00-21.00.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 94-35-516-29.

 

UWAGA 

Od dłuższego czasu na sieci kanalizacyjnej odnotowujemy awarie z powodu niedrożności przewodów, powodujące wylewanie ścieków z kanalizacji i wzrost kosztów eksploatacyjnych za które płacą wszyscy mieszkańcy. Od mieszkańców otrzymujemy zgłoszenia o zatkaniu instalacji wewnętrznej w budynku czy przyłącza kanalizacyjnego. Przyczyną tych zdarzeń są często nawilżające chusteczki do higieny czy dla niemowląt. Ww. chusteczki są kwalifikowane jako odpady i nie mogą być wrzucane do kanalizacji sanitarnej, o czym ich wytwórca informuje poprzez umieszczanie odpowiednich symboli na opakowaniu. W związku z tym prosimy, aby szczególną uwagę zwrócić na nie wprowadzanie do kanalizacji jakichkolwiek odpadów, w tym chusteczek nawilżających.

 

Informacja o podstawach prawnych i sposobie rozliczania niezbilansowanej wody przez zarządcę

 

  PLIK PDF  do pobrania 

 

źródło : http://zlkjawor.pl/article/29/informacja-o-podstawach-prawnych-i-sposobie-rozliczania-niezbilansowanej-wody-przez-zarzadce

 

Rozliczenie ciepłej wody za rok 2019

W związku z wprowadzeniem dokładniejszego rozliczenia ciepła dostarczanego do mieszkań lokatorów Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymali Państwo dwa rozliczenia:

 • za centralne ogrzewanie,
 • za ciepłą wodę.

Większość mieszkań rozliczanych za centralne ogrzewanie wg m2 otrzymała zwrot pieniędzy za ciepło w 2019 r. Po rozliczeniu ciepłej wody wiele nieruchomości będzie dopłacało za jej zużycie. Jednak w wielu przypadkach niedopłata za CW zostanie pokryta z nadpłaty za CO.

Przykład rozliczenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla przykładowego mieszkania o powierzchni 55 m2 przedstawia poniższa tabela.

 

  c.o za lokal
(55m2) zwrot
c.w za lokal
dopłata
różnica
w opłatach
Aderes budynku
Budowlana 8-12 198 -154,79 43,21
Chodkiewicza 24-28 69,85 -172,1 -102,25
Czarnieckiego 1-9 304,15 -32,31 271,84
Giełdowa 5-7 161,7 -103,32 58,38
Gierczak 16-19 39,6 -196,02 -156,42
Grochowska 1 a-i 77 -5,49 71,51
Grochowska 2 a-d 237,6 26,82 264,42
Grochowska 7a-c 237,6 45,75 283,35
Jagiellońska 2a-b 90,75 -89,34 1,41
Koniecpolskiego 2-14 61,6 -225,08 -163,48
Krzywoustego 7-17 59,4 -36,9 22,5
Kupiecka 6-16 121,55 -141,69 -20,14
Kupiecka 2-4 187,55 -194,35 -6,79
Myśliwska 15-17 68,75 -175 -106,25
Myśliwska 19-21 9,9 -185,13 -175,23
Piastowska 7 130,35 -23,69 106,66
Pomorska 7b 35,75 -33,5 2,25
U.Lubelskiej 36 202,4 -3,73 198,67
Wąska 2-20 133,65 -119,8 13,85
Złota 11 a-c 182,6 -80,64 101,96
Zwycięzców 6 50,05 -43,66 6,39
Zwycięzców 9a-b 59,4 -27,56 31,84
Zygmuntowska 15 101,75 -137,56 -35,81
Zygmuntowska 16 70,4 -8,07 62,33
Zygmuntowska 17 40,7 18,37 59,07
Zygmuntowska 29 -14,85 -70,91 -85,76
Zygmuntowska 40 -14,3 -120,97 -135,27
Żółkiewskiego 5 A-F 23,1 -27,52 -4,42
Rycerska 16-58 431,75 -422,15 9,60

 

Jak gospodarujemy ciepłem?

Czy warto było rezygnować z podzielników kosztów ciepła?
Czy lepiej wyjdziemy na rozliczeniu ciepła wg powierzchni mieszkania?Takie pytania często zadawali sobie mieszkańcy tych budynków, którzy zdecydowali się na zmianę sposobu rozliczania za ciepło i zdecydowali się na rozliczenie od powierzchni.  Mamy już odpowiedź na Państwa pytania. Na 34 budynki rozliczane wg powierzchni mieszkańcy tylko czterech dopłacą do rozliczenia ciepła za okres od stycznia do sierpnia. Ciekawostką jest, że zaliczka zapłacona przez mieszkańców ul. Zwycięzców 10 dokładnie w 100% pokryła koszty ciepła. Jaki jest wniosek z powyższego? Warto oszczędnie gospodarować ciepłem, nawet jeśli nie mamy zamontowanych podzielników. Wciąż mamy wpływ na nasze czynsze.
Szczegóły rozliczenia w poniższej tabeli.

 

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za okres  01.01.2019-31.08.2019 w lokalach rozliczanych wg m2 p.u

Adres budynku nadpłata / niedopłata   za mp.u.
Budowlana 8-12 3,60
Chodkiewicza 24-28 1,27
Czarnieckiego 1-9 5,53
Giełdowa 5-7 2,94
Gierczak 16-19 0,72
Grochowska 1a-i 1,40
Grochowska 2a-d 4,32
Grochowska 7a-c 4,32
Jagiellońska 2a-b 1,65
Koniecpolskiego 2-14 1,12
Krzywoustego 7-17 1,08
Kupiecka 2-4 3,41
Kupiecka 6-16 2,21
Myśliwska 15-17 1,25
Myśliwska 19-21 0,18
Piastowska 7 2,37
Katedralna 2 / U. Lubelskiej 22a -0,26
Pomorska 7b 0,65
U. Lubelskiej 36 3,68
Wąska 2-20 2,43
Złota 11 a-c 3,32
Zwycięzców 10 0,00
Zwycięzców 6 0,91
Zwycięzców 9a-b 1,08
Zygmuntowska 15 1,85
Zygmuntowska 16 1,28
Zygmuntowska 17 0,74
Zygmuntowska 29 -0,27
Zygmuntowska 40 -0,26
Żółkiewskiego 5 0,42
Rycerska 7,85

 

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje, że dnia 29 stycznia 2020 roku o godz. 18.00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 (I piętro) odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące planu remontów w nieruchomości przy ul. Brzozowej 1 – 9, Katedralnej 36 – 42, Mariackiej 10 -14.

Właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych będą mogli głosować na temat proponowanych uchwał:

 1. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części elewacji budynku pod szyldy/reklamy.

 2. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części tablic informacyjnych lub innych miejsc w budynku w celu umieszczenia reklam.

 3. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenu pod reklamy wolnostojące.

 4. Wyrażenie zgody na wykonanie projektu i docieplenie

  budynków.

 5. Wyrażenie zgody na wykonanie projektów i budowę śmietników oraz placu zabaw i zagospodarowanie terenu.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

 

Mapka plac zabaw w pdf

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje, że dnia 29 stycznia 2020 roku o godz. 16.30 w siedzibie spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 (I piętro) odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące planu remontów w nieruchomości przy ul. Budowlanej 8 – 12.

Właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych będą mogli głosować na temat proponowanych uchwał:

 1. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części elewacji budynku pod szyldy/reklamy.

 2. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części tablic informacyjnych lub innych miejsc w budynku w celu umieszczenia reklam.

 3. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenu pod reklamy wolnostojące.

 4. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenu pod kioski handlowe.

 5. Wyrażenie zgody na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje, że dnia 20 stycznia 2020 roku o godz. 17.00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 (I piętro) odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące planu remontów w nieruchomości przy ul. Budowlanej 7 -25.

Właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych będą mogli głosować na temat proponowanych uchwał:

 1. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części elewacji budynku pod szyldy/reklamy.

 2. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części tablic informacyjnych lub innych miejsc w budynku w celu umieszczenia reklam.

 3. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenu pod reklamy wolnostojące.

 4. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenu pod kioski handlowe.

 5. Wyrażenie zgody na budowę instalacji fotowoltaicznej.

 6. Wyrażenie zgody na przebudowę ściany nośnej w lokalu mieszkalnym nr 33 przy ul. Budowlanej 7 w Kołobrzegu.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje, że dnia 21 stycznia 2020 roku o godz. 16.30 w siedzibie spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 (I piętro) odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące planu remontów w nieruchomości przy ul. Wąskiej 2-20.

Właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych będą mogli głosować na temat proponowanych uchwał:

 1. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części elewacji budynku pod szyldy/reklamy.

 2. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części tablic informacyjnych lub innych miejsc w budynku w celu umieszczenia reklam.

 3. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenu pod reklamy wolnostojące.

 4. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenu pod kioski handlowe.

 5. Wyrażenie zgody na budowę instalacji

  fotowoltaicznej.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje, że dnia 21 stycznia 2020 roku o godz. 18.00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 (I piętro) odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące planu remontów w nieruchomości przy ul. Giełdowej 5-7.

Właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych będą mogli głosować na temat proponowanej uchwały:

Wyrażenie zgody na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje, że dnia 22 stycznia 2020 roku o godz. 16.30 w siedzibie spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 (I piętro) odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące planu remontów w nieruchomości przy ul. Grochowskiej 4, 7.

Właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych będą mogli głosować na temat proponowanych uchwał:

 1. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części elewacji budynku pod szyldy/reklamy.

 2. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części tablic informacyjnych lub innych miejsc w budynku w celu umieszczenia reklam.

 3. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenu pod reklamy wolnostojące.

 4. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenu pod kioski handlowe.

 5. Wyrażenie zgody na budowę instalacji

  fotowoltaicznej.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu informuje, że dnia 22 stycznia 2020 roku o godz. 18.00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 (I piętro) odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące planu remontów w nieruchomości przy ul. Grochowskiej 1,2,3.

Właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych będą mogli głosować na temat proponowanej uchwały:

Wyrażenie zgody na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

 

Z A W I A D O M I E N I E

z dnia 20.12.2019 roku

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu zawiadamia o wynikach głosowania podjętych i nie podjętych uchwał przez właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej przy ul. Grochowskiej 1,2,3 w Kołobrzegu, zlokalizowanej na działce nr 154/4, ob. 13.

Uchwały podjęte:

*Uchwała nr 4/2019 z dnia 18.09.2019 roku

Wyrazić zgodę na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 nr działki 154/4, ob.13 poprzez dzierżawę części elewacji budynków pod szyldy/reklamy oraz udzielić Zarządowi Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełnomocnictwa do zawierania umów dzierżawy w/w zakresie”.

Za przyjęciem Uchwały głosowało – 77 właścicieli lokali: 0,748293 udziałów.

Przeciw przyjęciu Uchwały głosowało – 19 właścicieli lokali: 0,045449 udziałów.

 

*Uchwała nr 5/2019 z dnia 18.09.2019 roku

Wyrazić zgodę na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 nr działki 154/4, ob.13 poprzez dzierżawę części tablic informacyjnych lub innych miejsc w budynku w celu umieszczenia reklam oraz udzielić Zarządowi Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełnomocnictwa do zawierania umów dzierżawy w/w zakresie”.

Za przyjęciem Uchwały głosowało – 79 właścicieli lokali: 0,753997 udziałów.

Przeciw przyjęciu Uchwały głosowało – 16 właścicieli lokali: 0,036913 udziałów.

 

*Uchwała nr 6/2019 z dnia 18.09.2019 roku

Wyrazić zgodę na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 nr działki 154/4, ob.13 poprzez dzierżawę tego terenu pod reklamy wolnostojące oraz udzielić Zarządowi Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełnomocnictwa do zawierania umów dzierżawy w/w zakresie”.

Za przyjęciem Uchwały głosowało – 69 właścicieli lokali: 0,729852 udziałów.

Przeciw przyjęciu Uchwały głosowało – 25 właścicieli lokali: 0,057435 udziałów.

 

 

Uchwały nie podjęte:

*Uchwała nr 1/2019 z dnia 18.09.2019 roku

W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie projektu i dobudowę balkonów do budynków

w Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 na działce nr 154/4, ob.13.

Uchwała nie została podjęta, ponieważ nie uzyskano wymaganej większości głosów.

 

*Uchwała nr 2/2019 z dnia 18.09.2019 roku

W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie projektu i docieplenie budynków

w Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 na działce nr 154/4, ob.13.

Uchwała nie została podjęta, ponieważ nie uzyskano wymaganej większości głosów.

 

*Uchwała nr 3/2019 z dnia 18.09.2019 roku

W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie projektu i montaż wind w budynkach

w Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3 na działce nr 154/4, ob.13.

Uchwała nie została podjęta, ponieważ nie uzyskano wymaganej większości głosów.

 

Zawiadomienie umieszczono w gablotach informacyjnych w budynkach przy ul. Grochowskiej 1, 2, 3

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniach 18.12.2019-03.01.2020 roku będą odczytywane wodomierze w mieszkaniach.

Szczegółowe terminy odczytów będą wywieszone na klatkach schodowych.

Prosimy o obecność w wyznaczonych terminach.

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dnia 20 grudnia 2019 r. w godzinach  17.00 – 19.00    w siedzibie

spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 ( I piętro) odbędzie  się zebranie informacyjne dotyczące planu remontów w

nieruchomości przy ul. Kupieckiej 2-4, Kupieckiej 6 -16,  Myśliwskiej 15 – 17, Myśliwskiej 19 – 21, Złotej 11 A-C.

 

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dnia 18.11.2019 r. o godzinie 17 00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 ( I piętro) odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące planu remontów w nieruchomości przy ul. Złotej 1-10.

Prośba o udział w głosowaniu na automatyczną toaletę publiczną przy parku im. Generała J.H. Dąbrowskiego

Szanowni Państwo, mieszkańcy ul. Grochowskiej, w Państwa skrzynkach pocztowych znajdziecie karty do głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Jednym z projektów jest budowa automatycznej toalety publicznej przy parku im. Generała J.H. Dąbrowskiego. Chodząc na spacery nad stawek z pewnością sami Państwo zauważacie brak toalety na miejscu. Można to zmienić.
Co trzeba zrobić?
Wystarczy wypełnić ankietę znalezioną w skrzynce na listy i dostarczyć do urzędu miasta (Biuro Obsługi Mieszkańca). Jeżeli jest Państwu trudno wybrać się do urzędu, prosimy o dostarczenie ankiety do KSM, a my dostarczymy ją do urzędu. Mamy czas do 12.11.2019 r.
Proponujemy także poparcie projektu społecznego – cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi w Regionalnym Centrum Kultury.
Więcej szczegółów na bo.kolobrzeg.pl

Serdecznie proszę Państwa o udział w głosowaniu

Artur Mackiewicz

prezes zarządu KSM

 

ANKIETA

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej budowy mieszkań w systemie Spółdzielczego Budownictwa Lokatorskiego

Ankieta plik do pobrania

 
 
 

 

Mokry problem ma wyschnąć

Woda zalewa nam piwnice – alarmował w audycji Zebranie na żywo mieszkaniec ul. Bema. Okazuje się, że problem ma niebawem zniknąć. Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Urząd Miasta rozwiążą go wspólnie.

 

Jak zaoszczędzić 50 tysięcy złotych?

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dostawca gazu dla mieszkańców Kołobrzegu stosował od początku 2018 r. w rozliczeniach z Kołobrzeską Spółdzielnią mieszkaniową taryfę biznesową. Taryfa taka powinna mieć zastosowanie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z tym, że KSM nie używa gazu dostarczanego przez PGNiG do działalności gospodarczej, a jedynie dostarcza gaz dla swoich mieszkańców, wystąpiliśmy o zmianę umowy dostawy gazu na warunki dla odbiorców indywidualnych.

Korekta za rok 2018 i 2019 wyniosła 50 tysięcy złotych. O tyle zmniejszy się więc obciążenie dla mieszkańców KSM, którzy za gaz płacą w czynszu. Nie dotyczy to mieszkańców posiadających liczniki gazu i rozliczających się za gaz indywidualnie.

 

 

 

29.10.2019 r. Zarząd KSM spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Kupiecka 6-16 , Nieruchomość 20

Członkowie przedstawili Cele działania stowarzyszenia:

 

miejsca wypoczynku dla osób starszych

równe prawa dla wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych

bezpłatne tablice ogłoszeń

parking nie przed blokiem kupiecka 6-16

klomb i teren rekreacyjny przed blokiem

 

Usunięcie azbestu

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa po dziesięciu latach prac kończy usuwanie azbestowych płyt pokryć dachowych i elewacyjnych budynków, którymi zarządza. W 2009 r. było go 30.800 m2 , a na koniec 2019 r. pozostanie 593,65 m2.

Przez 10 lat udało nam się usunąć prawie cały azbest z naszych zasobów – 30.206,35 m2

Przy okazji usuwania szkodliwego azbestu udało się dokonać termomodernizacji największych naszych budynków – wieżowce przy ul. Kupieckiej, Budowlanej, Wąskiej, Złotej i Giełdowej.

 

 

  O G Ł O S Z E N I E 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa przeznacza do odsprzedaży 30 szt. wentylatorów dachowych typ WVPKH-315/09-3f pochodzących z demontażu. Wentylatory te wycenione są na 400 zł. brutto za 1 szt. Bliższe informacje można uzyskać pod nr.tel. 94-35-251-31 (Baza Technicza KSM)

  O G Ł O S Z E N I E 

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa przeznacza do odsprzedaży 30 szt. wentylatorów dachowych typ WVPKH-315/09-3f pochodzących z demontażu. Wentylatory te wycenione są na 400 zł. brutto za 1 szt. Bliższe informacje można uzyskać pod nr.tel. 94-35-251-31 (Baza Technicza KSM)

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.12.2018 wygasa umowa rozliczeniowa na podstawie której rozliczane były koszty centralnego ogrzewania Państwa lokali. Od dnia 01.01.2019 roku istnieje możliwość wyboru sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Koszty centralnego ogrzewania mogą być rozliczone według m2 powierzchni mieszkania lub ponownie w oparciu o wskazania podzielników zamontowanych na grzejnikach.
Zmiana sposobu rozliczenia z dotychczasowej metody w oparciu o podzielniki grzejnikowe, może zostać zmieniona w przypadku wyrażenia woli mieszkańców danej nieruchomości zakładając 50% + 1 osoba.
W przypadku pozostania przy obecnym sposobie rozliczenia, zachodzi konieczność wymiany podzielników grzejnikowych na nowe oraz wymiany grzejnikowych zaworów termostatycznych.
Koszt 1 podzielnika i rozliczenia za okres ostatnich 10 lat wyniósł ca. 120 złotych za podzielnik.
Dodatkowo należy założyć koszt od 100-120 złotych za wymianę 1 zaworu grzejnikowego wraz z głowicą.
Stosowne oświadczenie należy składać do dnia 30 maja 2018 roku listownie lub osobiście w siedzibie spółdzielni (sekretariat) przy ul. Koszalińskiej 24 lub Bogusława X 16 (baza techniczna)
Rozliczenie zryczałtowane lub w oparciu o podzielniki zawsze obliguje Państwa do rozsądnego gospodarowania ciepłem.

Zarząd Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że

w związku z wejściem w życie z dniem 09.09.2017r. ustawy z 20 lipca 2017r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy -Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017r., poz.1596) zmieniły się przepisy dotyczące członkostwa w spółdzielni co reguluje przytoczony poniżej art.3 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 

Art. 3.

1.Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

1)której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

2)której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3)której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

4)której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”; lub

5)będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9.

2.Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

3.Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9.

Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

31 .Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków

spółdzielni. Przepis art.16 ustawy z dnia 16 września 1982 r.

Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.

Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.

32 .Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

1)nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2)nabycia ekspektatywy własności;

3)zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4)zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;

5)upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art.15 ust.4, w przypadkach przewidzianych w art.15 ust. 2 i 3, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art.15 ust.2 lub 3, złożyła

pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;

6)prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art.15 ust.4, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust.2

i 3, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;

7)wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku

osób będących założycielami spółdzielni.

33.Przepisy ust.1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 1719, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art.271.

34.Członkiem spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art.48 ust.1. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.” 

5.Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje

ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa

własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień

wynikających z członkostwa w spółdzielni.”

 

Tak więc członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa z chwilą zaistnienia jednego z ww. zdarzeń prawnych.

 

Ustanie członkostwa natomiast reguluje art. 3 ust. 6-9 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 

Art.3

6.Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:

1)wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2)zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;

3)zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;

4)zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;

5)wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

6)rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art.18.

7.Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust.1 i art.26. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w spółdzielni, przepisy art.108b ustawy z dnia 16 września

1982 r.Prawo spółdzielcze dotyczące członków spółdzielni stosuje się odpowiednio.

8.Jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

9.Cyłonkostwo osób będących założycielami spółdzielni ustaje, jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu.

Art.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego

oraz ustawy -Prawo spółdzielcze

Art. 4.

Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni.”