Historia KSM

HISTORIA POWSTANIA KOŁOBRZESKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 Lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku, powojenny Kołobrzeg jeszcze w gruzach. Pierwsi osadnicy koczują w budynkach ocalałych po działaniach wojennych.  Warunki zamieszkania są bardzo ciężkie o mieszkaniu z łazienką można tylko pomarzyć . Celem zachowania higieny licznie oblegana była łaźnia miejska. Nieśmiało rusza budowa mieszkań komunalnych, lecz niewydolny system gospodarczy PRL-u nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych. W tych ciężkich czasach inicjatywę przejmują spółdzielnie mieszkaniowe . Minęło  wiele  lat  od powstania  Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,  czas  na krótki przegląd jej historii . Jako najstarsza i największa w mieście KSM  ma  zdecydowany wpływ na rozwój i wygląd naszego miasta .  Wielu mieszkańców Kołobrzegu otrzymało od nas klucze do spółdzielczego mieszkania . 
To właśnie dzięki KSM do naszego miasta sprowadzili  się nowi lokatorzy  z  innych  miast  i wsi .KSM  prowadzi gospodarkę mieszkaniową, rozwiązuje bieżące problemy i zaspokaja  w miarę możliwości 
potrzeby swoich członków .

Przypomnijmy jak doszło do  powstania  naszej Spółdzielni  :

 Projekt  zorganizowania Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie Kołobrzegu wysunął  Józef Gąsiorowski - przewodniczący Rady Zakładowej  przy  PSS  „Jedność” na  naradzie  dyrektorów i  związkowców , która odbyła  się  22.08.1958 r.W okresie do grudnia 1958  załogi poszczególnych  zakładów pracy były  informowane przez rady  zakładowe o zorganizowaniu na terenie miasta Spółdzielni  Mieszkaniowej.
Niektóre z zakładów  pracy  udzieliły  swoim pracownikom - kandydatom  na członków  pomocy finansowej w formie  pożyczek  z 10-letnim  terminem spłaty. 
Komitet założycielski spółdzielni mieszkaniowej składał się z trzech osób :
     - p. Anna  Karwowska
     - p. Anna Misiura
     - p. Robert Marzec.

 Założycielskie Walne Zgromadzenie odbyło się 21.12.1958 r. Opinię o celowości utworzenia Spółdzielni wydało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu 10.02.1959 r. Podstawą prawną działalności Spółdzielni był statut zarejestrowany w Sądzie Powiatowym w Koszalinie 17.04.1959 r.- pierwotna nazwa Spółdzielnia  „Dobrobyt”. Z chwilą rozpoczęcia swojej działalności w 1959 r. Spółdzielnia zakupiła od 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej budynek przy ul. Piastowskiej 7 z nowego budownictwa  w stanie przygotowanym do zasiedlenia, który  został oddany  do  eksploatacji 01.07.1959 r.   Budynek  posiadał 27 mieszkań o 1.328 m 2 p.u.
                                                  
 W 1960 r. wybudowano  2 budynki  przy  ul. Lubelskiej 17 i 19 obecnie Unii Lubelskiej 36 i 38, które oddano do eksploatacji 31.12.1960 r. Budynki posiadały po 20 mieszkań i 4 garaże.Spółdzielnia realizowała swoje zadania systemem powierniczym przez Dyrekcję  Rozbudowy Miast i Osiedli, która była inwestorem zastępczym.Wykonawcą bezpośrednim było Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe - późniejszy  Kombinat Budowlany.Również w 1960 r. Spółdzielnia przyjęła do kontynuacji od Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego „Bałtyk” budynek przy ul. Walki Młodych 21-22o  42mieszkaniach, który  oddano do użytku w 1961 r.W 1961 r rozpoczęto realizację budynku przy ul. Waryńskiego 7 o 35 mieszkaniach - kawalerkach , a w 1962 r. 
budynku przy ulicy Kniewskiego 12 - 16  o 60 mieszkaniach.  Oba budynki zostały oddane do eksploatacji w 1963 r.W 1964 r. Spółdzielnia nie prowadziła inwestycji,  ponieważ nie otrzymała na ten rok limitów przerobowych. Ostatecznie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wyraziło zgodę na sprzedaż  dla Spółdzielni budynku o 30 mieszkaniach (obecnie Unii Lubelskiej 51,53) , który Spółdzielnia zasiedliła w 1965 r. swoimi członkami.W 1965 r. rozpoczęła budowy 2 budynków, każdy po 12 mieszkań na Oś. „Millenium” (obecnie Unii Lubelskiej 41,47). W budynkach przewidziane były  na parterze lokale usługowe.W następnej pięciolatce Spółdzielnia realizowała inwestycje na Oś. Źródlana,  przewidując 6 budynków mieszkalnych  o 195 mieszkaniach.
Tak więc  pierwsze dziesięciolecie Spółdzielni to stopniowy  wzrost ilości  mieszkań, który w 1968 r. zamknął się liczbą 451 mieszkań o pow. 19,548m 2.                                    
W tym czasie na mieszkania oczekiwało 369 członków, ponadto było zarejestrowanych 611 kandydatów.Pierwsza połowa  lat 70-tych  to budowa pierwszego dużego osiedla spółdzielczego - „Lęborskiego”, gdzie zasiedlono 850 mieszkań w 6 budynkach.
Były to mieszkania małe, niefunkcjonalne z  ciemnymi kuchniami i bardzo niskimi parterami. Na początku lat 70-tych wprowadzono możliwość wykupu mieszkań na własność. Początkowo niewielu  członków przekształcało swoje prawo lokatorskie  na własnościowe.Dzisiaj większość mieszkań  mamy własnościowych i odrębną własność .
W połowie lat 70-tych rozpoczęto  budowę mieszkań w systemie WK - 70  z dużej płyty, XII kondygnacyjnych  o podwyższonym standardzie i wówczas  nastąpił gwałtowny  wzrost  ilości budowanych  mieszkań. W 1976 zasiedlono budynek  przy ul.Giełdowej 5 -7 o 101 mieszkaniach,Złotej 1- 10 o 351 mieszkaniach.W 1977 oddano do użytku 342 mieszkania, budynek Wąska 2 – 20 tzw. „Ścianę Zachodnią”.W 1978 zasiedlono tzw. „Ścianę Wschodnią I,II” tj. budynek  Budowlana 7 - 25 oraz 8 -12  o 475 mieszkaniach.
 Druga dziesięciolatka Spółdzielni  to 2.761 członków zamieszkałych w zasobach  Spółdzielni , 2.624 członków  oczekujących na mieszkania oraz 3.612 kandydatów na członków. Dynamiczny  wzrost ilości budowanych mieszkań był w dalszym ciągu kontynuowany w następnych latach.Buduje się kolejne wysokie budynki przy  ul. Złotej 11, Myśliwskiej, Kupieckiej. Powstają  nowe osiedla tzw. „Wyspa Solna” tj. 5 budynków XII kondygnacyjnych przy ul. Zygmuntowskiej oraz  duże  osiedle tzw. „Ogrody”.                                             
Ogółem  w budynkach tych zamieszka ponad 1.500. członków.Wraz z powstaniem nowych osiedli rozbudowuje się infrastruktura, powstają pawilony usługowe oraz  w parterach budynków sklepy.Na początku lat 80 - tych  Spółdzielnia rozszerza  swoją działalność na terenie gminy  Kołobrzeg.
Powstają duże osiedla w Zieleniewie oraz budynki w  Gościnie i Rymaniu.
W 1983  zostaje oddany do eksploatacji  pawilon usługowy przy ul. Koszalińskiej  (dotychczas biura Spółdzielni były w mieszkaniach) stanowiący wreszcie siedzibę Spółdzielni oraz Klub Osiedlowy.Oprócz działalności inwestycyjnej Spółdzielnia prowadzi działalność remontową, konserwuje  urządzenia sanitarne i elektryczne, konserwuje i pielęgnuje tereny zielone, prowadziła działalność społeczno -wychowawczą w klubie, świetlicach oraz  w  placówkach przedszkolnych.W połowie lat 80 - tych  rozpoczyna się budowa  „Starówki”, pierwsze budynki zasiedlono w 1987 r.

Poważnym problemem końca  lat 80 - tych jest sprawa  wad technologicznych występujących w  budynkach realizowanych  w systemie wielopłytowym.
Szczególnego  podkreślenia wymaga fakt, że w 1987 r.  została przekazana  do eksploatacji  realizowana przez naszą Spółdzielnię w ramach  budownictwa  mieszkaniowego szkoła  podstawowa przy ul.  Okopowej o 26 pomieszczeniach  do nauki 780 uczniów.
                                    
Trzecie dziesięciolecie  Spółdzielni to 66 budynków  w eksploatacji ,
4.318 członków zamieszkałych i 1.185 członków  oczekujących  oraz 5.594 kandydatów.
Rok 1990 był niezwykle trudny  do prowadzenia  działalności  z uwagi na  ogromne trudności w  uzyskaniu kredytów.Ale mimo to lata 1991 - 92 to  dalsza  rozbudowa osiedla „Ogrody”, do użytku przekazaliśmy  szereg  lokali handlowo - usługowych  oraz niezbędną dla potrzeb  mieszkańców Pocztę.Lata 1991 - 92 to również oddanie do eksploatacji  kolejnych budynków na Oś. „Stare Miasto” oraz realizacja szeregu pomieszczeń usługowych między innymi apteka, przychodnia stomatologiczna i protezownia  oraz  różnego rodzaju  sklepy.
W 1993 r. Spółdzielnia była zmuszona  przerwać  realizację budownictwa  mieszkaniowego  z uwagi  na niekorzystne warunki  kredytowania,  które wiązały się  z pełną  partycypacją  naszych  członków  w  kosztach  inwestycji .
W latach 90- tych zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpoczęliśmy 
porządkowanie sytuacji  formalno - prawnej  naszych terenów  oraz  ujawnianie  budynków w księgach wieczystych.
Te uregulowania udało się zrealizować dzięki przychylności władz samorządowych .
Czwarte dziesięciolecie Spółdzielni zamyka się  posiadaniem 81 budynków o pow. użytkowej 267.071,64 m 2 i 4.986 mieszkaniami.
Zmieniająca się  sytuacja gospodarcza  w kraju tj. stopniowe wycofywanie się Państwa  w  utrzymaniu  zasobów  mieszkaniowych  nie spowodowała w  przypadku naszej Spółdzielni gwałtownego wzrostu kosztów .

Od  1994 roku  rozpoczęliśmy opomiarowywanie naszych zasobów w wodomierze, liczniki ciepła oraz podzielniki kosztów centralnego ogrzewania .
W przeciągu lat 1996-1998   zużycie wody spadło z 105 tyś m 3/ m-cznie do  55 tyś m 3/m-cznie ,  natomiast zużycie ciepła spadło z 302000 GJ  do  207000 GJ .
Stosując w tym okresie stawki opłat poniżej urzędowych wypłaciliśmy
naszym członkom 4,3 mln. nowych złotych  tytułem oszczędności za  energię  cieplną  .

Szanowni Państwo KSM czeka jeszcze wiele wyzwań np. uporanie się z azbestem, wymiana wind, dalsza modernizacja węzłów cieplnych itp.