Obowiązek informacyjny

 

 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 maja 2018 r. W ramach naszych starań, w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Kołobrzegu („KSM”), ul. Koszalińskiej 24, 78-100 Kołobrzeg,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji celów statutowych KSM i obowiązków prawnych, w tym zadań nałożonych na KSM a określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., w szczególności dotyczących zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie KSM; a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych.

• Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO .

• Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez KSM lub stronę trzecią należą m.in. obsługa i realizacja umów z podmiotami trzecimi; ubezpieczenie; ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; zapobieganie oszustwom; prowadzenie statystyk i analiz; działania marketingowe i promocyjne KSM; zapewnienie bezpieczeństwa na terenach zarządzanych przez KSM; ochrona mienia; zapewnienie tajemnicy danych/informacji przetwarzanych przez KSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa;

• KSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz KSM w szczególności usługi remontowo-budowlane; bieżącego usuwania awarii i serwisu; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób fizycznych i mienia; usługi marketingu, promocji i rozwoju KSM; usługi techniczno–informatyczne i analityczne. Administrator ponadto może udostępniać dane osobowe zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez KSM swoim doradcom, w szczególności: prawnym, podatkowym, consultingowym. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy lub policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

• KSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

• Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na KSM. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

• Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest co do zasady wymogiem ustawowym, wynikającym przede wszystkim z ustawy prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania danych czynności lub usług przez KSM.

• KSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie, jak również nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.

• W Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iodo@ksmkolobrzeg.pl lub w siedzibie KSM przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu w godzinach pracy spółdzielni.