Przetarg

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

 Wykonanie dokumentacji Resursu dla Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB) spełniającej kryteria i wymagania UDT, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018r. oraz Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i Dyrektywą Dźwigową 2014/33/UE dla UTB  Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale tech­nicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Specyfikacje można pobierać od dnia 21.10.2019 roku.

Informacja telefoniczna pod numerem 94-35-251-31

Termin składania ofert do dnia 04.11.2019 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zadań j.w.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

 

21.10.2019 r.