Przetarg

OGŁOSZENIE

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24,
(tel. 94 35 260 31) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na najem lokali użytkowych:

ul. Budowlana 15/37, pow. użytkowa 6,40 m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczo- handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki eksploatacyjnej za 1m2 wynosi 16,17 zł netto, wadium wynosi 568,98 zł,

Proponowany okres najmu lokalu od dnia 25.10.2022 r. na czas nieokreślony.

ul. Wąska 18/V, pow. użytkowa 15,31 m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczo – handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki eksploatacyjnej za 1m2 wynosi 12,75 zł netto, wadium wynosi 1057,80 zł.

Proponowany okres najmu lokalu od dnia 25.10.2022 r. na czas nieokreślony.

Pisemne oferty na najem wyżej wymienionych lokali użytkowych należy składać do dnia 20.10.2022 roku w siedzibie Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 24 lub pocztą w kopercie z opisem „Oferta
w nieograniczonym pisemnym przetargu na najem lokalu użytkowego położonego
w budynku przy ul.
………... Nie otwierać przed 24.10.2022 roku godz. 9.00”.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data faktycznego wpływu oferty do siedziby Spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24.

Wadium należy wpłacić do dnia 20.10.2022 roku do godz. 1400 w kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP nr 55 1020 2821 0000 1402 0001 4167

(za datę wpływu wadium na rachunek bankowy uznaje się dzień wpływu środków na rachunek spółdzielni).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.10.2022 roku o godz. 9ºº w sali konferencyjnej przy ul. Koszalińskiej 24.

ul. Czarnieckiego 5F/I, pow. użytkowa 161,86 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczo – handlową, minimalna zadeklarowana wysokość stawki eksploatacyjnej za 1m2 wynosi 6,64 zł netto, wadium wynosi 7723,05 zł.

Proponowany okres najmu lokalu od dnia 02.01.2023r. (po wcześniejszym zdaniu lokalu przez obecnego najemcę) na czas nieokreślony.

Pisemne oferty należy składać do dnia 15.12.2022 roku w siedzibie Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 24 lub pocztą
w kopercie z opisem „Oferta w nieograniczonym pisemnym przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.
Czarnieckiego 5F/I. Nie otwierać przed 16.12.2022 roku godz. 9.00”. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data faktycznego wpływu oferty do siedziby Spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24.

Wadium należy wpłacić do dnia 15.12.2022 roku do godz. 1400 w kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP nr 55 1020 2821 0000 1402 0001 4167

(za datę wpływu wadium na rachunek bankowy uznaje się dzień wpływu środków na rachunek spółdzielni).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.12.2022 roku o godz. 9ºº w sali konferencyjnej przy ul. Koszalińskiej 24.

Czynsz najmu będzie obejmował stawkę eksploatacyjną oraz pozostałe opłaty zgodnie
z zawartymi przez spółdzielnię umowami o dostawę mediów.

Oferta powinna zawierać: zadeklarowaną stawkę eksploatacyjną, określenie rodzaju planowanej działalności, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w płatnościach.

Przetarg wygrywa oferent z najwyższą zadeklarowaną stawką eksploatacyjną.

Oferent, który wygra przetarg traci wadium, jeżeli odmówi podpisania umowy lub uchyla się od jej zawarcia.

Oferentowi, który nie wygra przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dopuszczalne jest reprezentowanie oferenta przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z odpisem KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegółowe zasady przetargu określa „Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu”, który dostępny jest na stronie internetowej www.ksmkolobrzeg.pl oraz w Dziale Administracji przy ul. Koszalińskiej 24, pok. nr 2 lub 5.

Przetarg lokale użytkowe plik pdf

04.10.2022 r.