przetarg 29.08.2023 r.

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

 

1. na dostawę pojemników naziemnych na odpady komunalne z dolnym systemem opróżniania

2. na sprzątanie budynków w zasobach spółdzielni

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w KSM w Kołobrzegu”

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Informacja telefoniczna pod numerem 94 35 251 31

Termin składania ofert do dnia 12.09.2023 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

29.08.2023 r.