Przetarg 28.04.2023 r.

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie

przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

 

1. pomiary elektryczne

2. konserwacja wind

3. budowa miejsc parkingowych

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem na dostawy, usługi oraz

roboty budowlane w KSM w Kołobrzegu”

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Informacja telefoniczna pod numerem 94 -352-51-31

Termin składania ofert do dnia 16.05.2023 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

 

 

28.04.2023 r.