Przetarg 24.03.2023 r.

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem: na wymianę podzielników kosztów ogrzewania (z odczytem zdalnym) w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wraz ze świadczeniem usługi indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania i usług serwisowych w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w KSM w Kołobrzegu”

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu, pokój nr 8

Informacja telefoniczna pod numerem 94 734 34 00

Termin składania ofert do dnia 07.04.2023 r do godziny 1300 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

24.03.2023 r.