Przetarg 08.2022

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

  1. Prace projektowe – docieplenie budynków

     

  2. Roboty budowlane i instalacyjne:

    1. przebudowa wejścia do budynku mieszkalnego

    2. roboty elektryczne związane z przebudową wejścia do budynku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w KSM w Kołobrzegu”

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Zakres robót dostępny na stronie internetowej – www. ksmkolobrzeg.pl

Informacja telefoniczna pod numerem 94 734 34 20

Termin składania ofert do dnia 13.09.2022 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

30.08.2022 r.