Przetarg 05.01.2024 r.

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

na wymianę podzielników kosztów ogrzewania (z odczytem zdalnym) w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach

Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wraz ze świadczeniem usługi indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania i usług serwisowych w trybie

przetargu nieograniczonego – termin składania ofert do dnia 29.02.2024 do godziny 1400

oraz na dostawę i montaż wodomierzy mieszkaniowych – termin składania ofert do dnia 25.01.2024 do godziny 1400

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w KSM w Kołobrzegu”

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu, pokój nr 8

Informacja telefoniczna pod numerem 94 734 34 00

Oferty należy składać w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

05.01.2024 r.