Ogłoszenie

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ogłasza  przetarg nieograniczony zgodnie
z obowiązującym w KSM regulaminem:
 Dostawa i montaż zaworów pod pionowych
 na instalacji ciepłej wody
Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale tech­nicznym KSM
przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.
Specyfikacje można pobierać od dnia 08.01.2019 roku.
Informacja telefoniczna pod numerem 94-35-251-31
Termin składania ofert do dnia 22.01.2019 r do godziny 1500 w sekretariacie
przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości.
 
 
08.01.2018 r.