Ogłoszenie

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie   z obowiązującym w KSM regulaminem:

Dostawa i montaż liczników ciepła

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale tech­nicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Specyfikacje można pobierać od dnia 05.07.2018 roku.

Informacja telefoniczna pod numerem 35-251-31  Termin składania ofert do dnia 19.07.2018 r do godziny 1500 w sekretariacie                             przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zadań j.w. O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.