Ogłoszenie

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie

przetargowe prowadzone w trybie drugiego przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

 1. Docieplenie części budynków wraz ze zdjęciem acekolu:

  1. Budowlana 10-12 termin wykonania do 30.10.2019r.

  2. Giełdowa 6-7 termin wykonania do 15.10.2019r.

 2. Docieplenia części budynków:

  1. Chodkiewicza 16A termin wykonania do 15.10.2019r

  2. Chodkiewicza 28B termin wykonania do 15.10.2019r.

  3. Zygmuntowska 15 A-B termin wykonania 30.10.2019 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z §2pkt1 ust1 „Regulaminu przetargowego

na wykonanie robót remontowo-budowlanych na zasobach KSM”

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Informacja telefoniczna pod numerem 94- 35-251-31

Termin składania ofert do dnia 04.03.2019 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

18.02.2019 r.