Ogłoszenie

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:
Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych i na przyłączach wodociągowych firmy APATOR-POWOGZ z nakładką radiową w budynkach Spółdzielni
Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.
Specyfikacje można pobierać od dnia 20.11.2018 roku.
Informacja telefoniczna pod numerem 35-251-31
Termin składania ofert do dnia 05.12.2018 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zadań j.w.
O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

 

20.11.2018 r.