Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji pomieszczeń piwnicznych z przypisaniem do lokalu wraz z pomiarami powierzchni użytkowej

w podpiwniczeniu w budynkach Spółdzielni

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale tech­nicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Specyfikacje można pobierać od dnia 30.06.2020 roku.

Informacja telefoniczna pod numerem 94-734-34-27

Termin składania ofert do dnia 17.07.2020 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zadań j.w.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.

Kołobrzeg 30.06.2020 r.